terug

Leermiddelen aanbesteden via SIVON: ‘Samen optrekken en nadenken over de slimste aanpak’

SIVON ondersteunt scholen in het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) bij de aanbesteding van leermiddelen. Veel bestuurders hebben hier wel oren naar. Zo ook Robert Lock, directeur van het stichtingsbureau van Lucas Onderwijs. Wij spraken hem over de lopende aanbesteding leermiddelen voor het vo en de weg ernaartoe.

“Lucas Onderwijs heeft ruim 80 scholen in de regio Haaglanden en telt zo’n 35.000 leerlingen. We zijn 2 jaar geleden begonnen met de voorbereidingen voor een aanbesteding. Het doel was om vóór 1 januari 2021 alles rond te hebben. 

“We hebben eerst intern met leraren, de vakgroepen en de directie afgestemd wat onze stip op de horizon is. Namelijk, kunnen inspelen op de veranderingen binnen het onderwijs. Denk hierbij aan: 

  • meer maatwerk bieden
  • klaar zijn voor curriculum 2020
  • doorlopende leerlijnen po-vo
  • internationalisering
  • behoeftegestuurd onderwijs

“Het is bovendien belangrijk dat het betaalbaar blijft, dat een leermiddelenmix mogelijk is en dat we met folio en digitaal materiaal kunnen werken.

“Vervolgens hebben we per school geïnventariseerd en geanalyseerd wat de leermiddelenbehoefte is. Natuurlijk hebben we ook de huidige kosten en het huidige gebruik van onze leermiddelen inzichtelijk gemaakt. Wat ook belangrijk is: de randvoorwaarden goed regelen. Bijvoorbeeld leraren toerusten om met digitale methodes te kunnen werken en overal zorgen voor wifi met voldoende bandbreedte. Dat is natuurlijk cruciaal als je de keuze maakt voor digitale methodes en devices voor alle leerlingen.

“We hebben daarna per school alle analyses vertaald naar Lucaspercelen. In de tussentijd zijn we lid geworden van SIVON en is SIVON gestart met een aanbesteding voor leermiddelen voor het vo. Voor Lucas Onderwijs een uitgelezen kans om aan te sluiten. Aan de ene kant om onze voorkennis te delen met andere besturen. En aan de andere kant omdat SIVON ons met deze gezamenlijke aanbesteding werk uit handen neemt. We kunnen in gezamenlijkheid betere voorwaarden bedingen.”

Specialistische kennis

“Als je kijkt naar de aanschaf van leermiddelen, dan zoeken schoolbesturen voor pakweg 90% hetzelfde. Wij kwamen tot de conclusie dat we de benodigde aanbesteding niet helemaal zelf hoefden te doen en uit te vogelen. Binnen SIVON kunnen we immers samen optrekken en nadenken over de slimste aanpak.

“SIVON heeft bovendien specialisten die hun inkoopkennis delen met de leden. Zij ontwikkelen in goed overleg programma’s van eisen en percelen die aansluiten bij de wensen van de scholen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de samenwerking met SIVON op te zoeken.”

Gezamenlijk aanbesteden

“Onlangs heeft SIVON een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd voor schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Daarin gaven ze uitleg over het gezamenlijk aanbesteden voor leermiddelen en hebben ze de interesse gepeild. Inmiddels is er een eerste tranche van schoolbesturen die meedoet in de aanbesteding voor het schooljaar 2021-2022. De aanbesteding start vóór de zomer, zodat deze schoolbesturen per 1 januari 2021 een nieuw contract hebben en afspraken kunnen maken voor het eerstvolgende schooljaar.

“Veel scholen verwachten trouwens dat ze voordeliger uit zijn met een gezamenlijke aanbesteding. Dat is helaas een misvatting. Het voordeel zit ‘m vooral in het samen optrekken, en het met elkaar delen van kennis en kunde op het gebied van aanbestedingen. Hierdoor verlopen aanbestedingen soepeler en kunnen scholen gunstigere voorwaarden bedingen. Bovendien hebben we in gezamenlijkheid meer invloed op de ontwikkeling van de markt.”

Leermiddelen aanbesteden in een veranderende markt

“Als je zo intensief bezig bent met aanbestedingen, merk je dat de onderwijsmarkt verandert. Vroeger waren leermiddelen alleen verkrijgbaar via een distributeur. Door nieuwe manieren van aanbesteden zijn uitgeverijen steeds vaker bereid om rechtstreeks aan scholen te leveren.

“De onderwijsmarkt wordt bovendien steeds dynamischer. De levenscyclus van content wordt korter. Schoolboeken die nog 8 tot 12 jaar meegaan, zijn zeldzaam. Scholen willen actuele en het liefst digitale content.

“Scholen werken daarnaast veel duidelijker vanuit hun onderwijskundige visie. Ze kopen niet meer zomaar de meest gunstig geprijsde methode, maar zoeken uitgeverijen en methodes die hun visie ondersteunen en zichtbaar maken in de klas. Verder zie ik een ontwikkeling naar adaptief onderwijs, dat inspeelt op de individuele behoefte van leerlingen.

“Dat zijn flinke veranderingen, voor schoolbesturen én voor educatieve uitgeverijen. Veel schoolbesturen zoeken daarbij de samenwerking op: SIVON brengt actuele kennis van de markt en de juiste expertise bij elkaar. We volgen de ontwikkelingen met elkaar en komen samen tot één visie op wat het onderwijs de komende jaren nodig heeft. Daardoor bieden we ook meteen duidelijkheid aan de uitgeverijen, waar zij op hun beurt mee verder kunnen. Zo geeft SIVON samen met alle aangesloten schoolbesturen richting aan de toekomst van het onderwijs.”

Meer informatie over leermiddelen aanbesteden via SIVON

Wilt u meer weten over leermiddelen aanbesteden via SIVON? Lees dan de meest gestelde vragen over de aanbesteding van leermiddelen.