De veelgestelde vragen over SIVON

Heb je vragen over SIVON en het SIVON-lidmaatschap?

Bekijk hieronder alle veelgestelde vragen.

Organisatie

Welke organen kent de coöperatie en wat zijn hun belangrijkste bevoegdheden?

De ledenraad is het hoogste orgaan van de coöperatie. De ledenraad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Om de stem van de verschillende type besturen mee te nemen in het beleid van de coöperatie is ervoor gekozen om de ledenraad in te delen in 4 kamers. Lees meer op de pagina organisatie.

Hoe worden verkiezingen voor de ledenraad georganiseerd?

Om de binding met de grote groep leden die door de ledenraad worden vertegenwoordigd te versterken, wordt in elk geval eenmaal per jaar een ledendag georganiseerd. Tijdens deze dag wordt de ledenraad benoemd. Deze ledendag krijgt een statutaire basis. Voorafgaand aan deze dag worden verkiezingen georganiseerd.

Elk lid mag één stem uitbrengen. Het is toegestaan te stemmen per volmacht mits deze is verstrekt aan een andere vertegenwoordiger van een ledenraadslid en maximaal voor twee ledenraadsleden.

Is mijn bestuur een groot bestuur, een klein bestuur of een combinatiebestuur?

Om te bepalen wat een groot bestuur, een klein bestuur of combinatiebestuur is, worden de criteria van de sectorraden gevolgd. Dat komt neer op het volgende:

1. po: 1000 leerlingen of minder is een klein bestuur

2. vo: 3500 leerlingen of minder is een klein bestuur

Lees meer over de indeling op de pagina organisatie.

Op welke manier waarborgt SIVON dat kleinere besturen voldoende invloed kunnen uitoefenen?

Inspraak is geborgd via de ledenraad. De leden van de Kamer Klein vertegenwoordigen alle kleinere leden en eenpitters. Deze besturen worden gewoon lid van de coöperatie en hun inspraak is in deze kamer geregeld. Dit zorgt ervoor dat deze groep zeggenschap heeft over de coöperatie. Als de ledenraad besluiten neemt moet hij die nemen met een meerderheid van stemmen (de helft +1) en moet de meerderheid van drie van de vier kamers het besluit ondersteunen. Zo wordt elk perspectief meegenomen in de besluitvorming, zonder dat één kamer een veto heeft.

Lidmaatschap & tarieven

Kan een bestuur lid zijn van SIVON en van een ander (inkoop)samenwerkingsverband?

Ja, dat kan. SIVON beoogt zoveel mogelijk complementair te zijn aan andere coöperaties en samenwerkingsverbanden.

Wie mogen er lid worden?

Vooralsnog kunnen alleen publiek bekostigde onderwijsorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs lid worden. Aansluiting van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs wordt momenteel onderzocht.

Wat kost het als ik lid word van de coöperatie SIVON?

De lidmaatschapskosten bestaan uit een vaste jaarlijkse bijdrage en aparte tarieven voor aanvullende diensten. Neem je geen aanvullende diensten af? Dan betaal je alleen een vaste jaarlijkse bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van het aantal leerlingen binnen uw schoolbestuur. Kijk op deze pagina voor de bijdrage van dit jaar.

Waar zijn de kosten voor deelname aan SIVON op gebaseerd?

Er zijn 3 momenten waarop een bestuur betaalt aan de coöperatie:

1. Het moment waarop je lid wordt. Dit zijn de lidmaatschapskosten.

2. Het moment waarop je meedoet met een gezamenlijke inkoop of aanbesteding van een product of dienst. Dit zijn de inkoopkosten.

3. Het moment waarop je diensten afneemt. Dit zijn de dienstenkosten.

Ben ik als lid verplicht om diensten af te nemen?

Je bent niet verplicht om diensten af te nemen.

Zijn er ook kosten als ik geen producten of diensten afneem?

Wanneer je lid wordt, betaal je altijd de lidmaatschapskosten. De inkoopkosten en de dienstenkosten betaal je pas wanneer je diensten afneemt of meedoet aan aanbestedingen.

Opzeggen lidmaatschap

Jammer dat je geen lid meer wilt zijn van SIVON. Je kunt jouw lidmaatschap opzeggen door een mail te sturen naar info@sivon.nl. Let op! In de statuten staat dat er soms een financiële regeling wordt getroffen als een lid het lidmaatschap opzegt. Wat dat precies betekent en hoe hoog dit bedrag is, lees je hieronder. 

Bij beëindiging van het lidmaatschap kijken we of en welke verrekening nodig is. Daarbij kijken we naar de gedane investeringen door SIVON en de vergoedingen die we daarvoor verwachten te ontvangen van het betreffende schoolbestuur voor diensten waaraan het bestuur zich voor langere tijd heeft verbonden. 

Bijvoorbeeld: als de coöperatie voor een bepaalde dienst ten behoeve van het bestuur heeft geïnvesteerd omdat het lid zich voor enkele jaren aan de dienst heeft verbonden, dan wordt gekeken welke investering is gedaan en welke vergoedingen werden verwacht. Het schoolbestuur en de coöperatie moeten hier samen uitkomen. Als dat niet het geval is, kan een onafhankelijk oordeel worden gegeven door een adviescommissie.