Voorwaarden

Deze website is van de Coöperatie Samen Innoveren/Inkopen/Ict voor Onderwijs Nederland U.A. (SIVON), gevestigd te Zoetermeer.

De informatie op deze website is bedoeld om bezoekers te informeren over de activiteiten van en ontwikkelingen binnen SIVON. Aan de inhoud van de website is uiterste zorg besteed, desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. SIVON aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan uit het bezoeken, (onmogelijkheid van) gebruik van deze website of voor enige schade ontstaan uit (on)beschikbaarheid van verleende diensten, aangeboden of verwezen inhoud of gegevens, behalve in het geval van aantoonbare opzet of grove nalatigheid aan de kant van SIVON. Evenmin is SIVON verantwoordelijk voor content en reacties die door gebruikers en bezoekers op de website(s) van SIVON zijn geplaatst. SIVON modereert de door gebruikers geplaatste content en reactie niet.

SIVON wordt gefinancierd door lidmaatschapsgelden van haar leden, inkomsten uit haar dienstverlening en financiering door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De individuele leden en/of het ministerie van OCW zijn niet verantwoordelijk voor de content, producten, diensten en uitingen op deze website.

Rechten van intellectueel eigendom

De teksten op de website(s) van SIVON mogen worden gebruikt en overgenomen onder de voorwaarde dat SIVON wordt vermeld als de bron en de link naar het oorspronkelijke materiaal wordt opgenomen. Voor gebruik van de teksten voor commerciële doeleinden, dient voorafgaand schriftelijke toestemming te zijn verleend door het bestuur van SIVON. Afbeeldingen, video’s en andere werken zoals cijfermatige overzichten, rapporten of grafieken zijn beschermd door het auteursrecht van SIVON danwel de licentiegevers. Het gebruik van hyperlinks naar (pagina’s van) de websites(s) van SIVON is toegestaan, mits te allen tijde duidelijk is dat gelinkt wordt naar (de getoonde pagina van) SIVON. Bij het verwijzen of linken naar SIVON mag niet de indruk worden gewekt dat SIVON daarmee de mening of zienswijze deelt van de persoon of organisatie die de link gebruikt of plaatst.

Notice and take down

SIVON onderschrijft de ECP Gedragscode Notice and take down van 9 oktober 2008. Dit betekent dat bij klachten over teksten, materialen of werken op de website(s) van SIVON, hier direct onderzoek naar zal worden gedaan. In geval dat de klacht gegrond is, zal SIVON in lijn met de Gedragscode het inbreukmakende materiaal offline halen. SIVON behoudt zich hiermee het recht voor om zonder voorafgaande mededeling de website(s) te wijzigen en/of geplaatste (gebruikers)content te verwijderen. Voor vragen en/of klachten hierover kan contact opgenomen worden met info@sivon.nl.

Responsible disclosure (coordinated vulnerability disclosure)

SIVON vindt de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, dan horen wij dit graag. We kunnen dan zo snel mogelijk maatregelen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze gebruikers en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

  • Uw bevindingen te mailen naar privacy@sivon.nl of telefonisch contact op te nemen met SIVON;
  • De kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of (persoons)gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen;
  • De kwetsbaarheid niet met anderen te delen totdat deze is verholpen en alle (vertrouwelijke) gegevens die zijn verkregen via de lek direct na het verhelpen van de lek te wissen;
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij zeggen toe dat:

  • Wij reageren binnen 3 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
  • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen met betrekking tot de melding*;
  • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
  • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid;
  • In onze berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam of organisatie kunnen vermelden als de ontdekker. Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat de kwetsbaarheid is verholpen.

Wijzigingen

SIVON heeft het recht om – zonder voorafgaande mededeling – deze voorwaarden te wijzigen.

* Let op: ons beleid voor responsible disclosure is geen uitnodiging om ons netwerk uitgebreid te testen of scannen op zwakke plekken. Er bestaat een kans dat u tijdens uw onderzoek handelingen uitvoert die volgens het strafrecht strafbaar zijn. Dat wij in het kader van dit responsible disclosure beleid geen aangifte tegen u doen, sluit niet uit dat er door anderen een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart naar uw handelen.

Versie 1.0, 21 april 2023.