Privacyverklaring

SIVON hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden en taken gebruikt SIVON persoonsgegevens. Hierbij houdt SIVON zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming en alle daarmee samenhangende wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe SIVON omgaat met persoonsgegevens.

Gebruik persoonsgegevens

SIVON gebruikt persoonsgegevens in het kader van haar (statutaire) taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden. SIVON heeft als coöperatie een ledenadministratie waarin naast informatie over haar leden (schoolbesturen) ook informatie is opgenomen van contactpersonen en/of vertegenwoordigers van haar leden. Voorts verleent SIVON diensten aan scholen zoals Veilig Internet, waarvoor ook contactgegevens nodig zijn voor gebruik van of contact over de dienst. Het gaat hierbij over openbaar verkregen of door de persoon zelfs verstrekte informatie zoals naam, organisatie, functie en contactgegevens. SIVON verwerkt deze gegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Deze informatie wordt gebruikt om enerzijds vast te stellen of de contactpersonen gerechtigd zijn de organisatie te vertegenwoordigen, anderzijds om de diensten van SIVON te kunnen verlenen en de contactpersonen te informeren over (nieuwe) activiteiten en diensten van SIVON. De juridische grond voor het verwerken van deze persoonsgegevens is (uitvoering van) de overeenkomst. 

SIVON biedt verder netwerken via SIVONnetwerken.nl (zoals voor inkopers in het onderwijs) waarop gebruikers van deze netwerken een account aanmaken waarmee zijn inloggen, toegang krijgen tot informatie en/of informatie kunnen plaatsen of delen. Het gaat hierbij om naam, contactgegevens, organisatie en bevoegdheid. Hiernaast wordt beveiligingsinformatie vastgelegd die (in)direct tot de gebruiker te herleiden is (browsergegevens, verbindingsgegevens). Het doel hiervan is enerzijds een gepersonaliseerd en geautoriseerd account aanmaken om de gebruiker toegang te verlenen tot de netwerken, anderzijds wordt de informatie gebruikt om de gebruiker te identificeren en zo nodig traceren (bijvoorbeeld in geval van misbruik van informatie of overtreding van de voorwaarden). De juridische grond hiervoor zijn toestemming en (uitvoering van) een overeenkomst. Deze informatie wordt vrijwillig door de gebruiker verstrekt aan SIVON. Het deelnemen aan SIVON Netwerken betekent dat de informatie van de gebruikers bekend is (wordt gemaakt) aan andere gebruikers van dat/die netwerk(en).

Ook biedt SIVON nieuwsbrieven aan voor haar leden en netwerken-bezoekers. Geïnteresseerden kunnen zich vrijblijvend aanmelden hiervoor. SIVON verwerkt hiervoor het e-mailadres van de ontvanger van de nieuwsbrief. Hiernaast maakt SIVON gebruik van specifieke nieuwsbrieven waarvoor naast contactgegevens ook de naam en organisatie wordt gevraagd om enerzijds te verifiëren of de ontvanger gerechtigd is de nieuwsbrief te ontvangen en anderzijds om ontvanger gericht te kunnen informeren en benaderen over het specifieke onderwerp.

De door SIVON verwerkte persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties). SIVON zal die persoonsgegevens alleen bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden  met een gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij SIVON te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

SIVON bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwerkelijking van de doelen waarvoor deze gegevens zijn verzameld en verwerkt.

Rechten betrokkenen

De personen van wie SIVON de persoonsgegevens gebruikt (betrokkenen), kunnen aanspraak maken op de uitoefening van de rechten van betrokkenen. Betrokkenen kunnen SIVON bijvoorbeeld vragen om correctie als de gegevens niet kloppen. Meer informatie over de rechten van betrokkenen staat hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten

Informatiebeveiliging

SIVON vindt het erg belangrijk dat persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie beschermd wordt. Om te voorkomen dat er ongeautoriseerde toegang verschaft wordt of informatie verspreid wordt, zijn er passende technische, organisatorische, fysieke en elektronische maatregelen en procedures genomen om de informatie te beveiligen. SIVON heeft daartoe een informatiebeveiligings- en privacybeleid opgesteld. SIVON sluit hierbij aan bij de voor de onderwijssector gebruikelijke normen zoals het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend onderwijs (IBP FO).

Verder ontvangen medewerkers van SIVON informatie van en over personen van klanten, leveranciers, scholen en besturen waarmee zij samenwerken. Deze informatie wordt decentraal opgeslagen en gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden van SIVON en van de betreffende medewerker in het bijzonder. Medewerkers van SIVON zijn gehouden aan de Gedragscode ICT en SIVON heeft met hen geheimhoudingsafspraken gemaakt en vastgelegd zodat misbruik van persoonsgegevens wordt voorkomen.

Voor zover persoonsgegevens toegankelijk zijn voor de door SIVON ingeschakelde leveranciers zoals ict-dienstverleners, dan heeft SIVON daarmee voorafgaand afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging en deze afspraken vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Cookies

Deze website maakt alleen gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die een computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als een website wordt bezocht. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om persoonlijke instellingen te bewaren zodat bij een volgend bezoek gegevens niet opnieuw gegevens moeten worden ingevoerd.

SIVON.nl maakt gebruik van lettertypes van derden, waarvoor het plaatsen van een functionele cookies noodzakelijk is. Het gaat om Fontawesome (Fonticons) [https://fontawesome.com/privacy#cdns] en Typekit.net (Adobe) [https://www.adobe.com/nl/privacy/policies/adobe-fonts.html]. Hierbij wordt geen informatie verzameld waarmee deze leveranciers een bezoeker van de website SIVON direct kunnen identificeren.  

Op de website(s) van SIVON zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door deze sociale netwerken zelf. Deze code kan – bij gebruik – cookies plaatsen. Leest u de privacyverklaring van het betreffende sociale netwerk om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

Vragen of klachten

Voor meer informatie, voor vragen of in geval van en klacht over privacy of de omgang met persoonsgegevens door SIVON, kan contact worden opgenomen met de adviseur IBP (privacy officer) van SIVON via privacy@sivon.nl. SIVON zal klachten en vragen zo snel mogelijk in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Indien de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid is verlopen, kan desgewenst een klacht worden ingediend de Autoriteit Persoonsgegevens of een verzoek of vordering worden ingediend bij de burgerlijke rechter.

SIVON heeft een onafhankelijke, interne toezichthouder aangesteld. Deze Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) ziet erop toe dat de verwerkingen van persoonsgegevens van en binnen SIVON in overeenstemming zijn met de wet. In geval van vragen of klachten kunt u zich ook wenden tot deze functionaris. De FG is bereikbaar via privacy@sivon.nl of telefonisch via het algemene nummer van SIVON.

Wijzigingen

SIVON heeft het recht om – zonder voorafgaande mededeling – deze voorwaarden te wijzigen.

Versie 1.0, 21 april 2023.