terug

Gezocht: lid RvC met profiel financiën

Iedere leerling heeft recht op digitaal veilig onderwijs en toegang tot de beste leermiddelen; het tijdig ontvangen van de juiste leermiddelen hoort daar uiteraard bij. SIVON is dé ict-coöperatie van en voor het po en vo; samen met partners en in constant overleg met de markt, behartigen wij vanuit publieke waarden de belangen van onze leden. Vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van één van de leden van de raad van commissarissen, is SIVON op zoek naar invulling voor het profiel inkoop en aanbestedingen. 

SIVON helpt scholen bij het realiseren en doorontwikkelen van veilig en toekomstbestendig digitaal onderwijs, nu en in de toekomst; zij adviseert, ontzorgt en behartigt de belangen van scholen, zodat die zich kunnen richten op hun primaire taak: het verzorgen van het allerbeste onderwijs.    

Onze diensten en kennisproducten sluiten naadloos aan op de realiteit van het onderwijs: dynamisch en voortdurend in beweging. Samen in gesprek of onderhandeling met een grote (tech-)leverancier? Laptops inkopen? Behoefte aan snel en veilig internet en wifi? Of aan het uitwisselen van kennis op het gebied van inkoop of informatiebeveiliging en privacy? Hoe meer besturen zich aansluiten bij SIVON, des te sterker we samen staan! 

Per december 2023 kent SIVON 422 leden. Onze leden vertegenwoordigen nu 62% van het totaal aantal leerlingen van Nederland en 37% van het aantal besturen. In totaal 250 PO besturen en 207 VO besturen, van deze besturen zijn 35 combinatie besturen (PO en VO).  Meer informatie over ons verhaal en wat we doen aan belangenbehartiging en dienstverlening, vindt u hier op sivon.nl

Deskundigheid op gebied van financiën gezocht

Wegens het aflopen van de benoemingstermijn van één van de leden, is SIVON op zoek naar invulling voor het profiel financiën. SIVON realiseert gunstige voorwaarden in prijs-kwaliteit voor producten en diensten, deelt kennis, realiseert ict-voorzieningen door gezamenlijke inkoop en ontwikkelt en exploiteert een stabiele ict-omgeving waar nodig. Gelet op het karakter van de coöperatie en de grote risico’s die het aanbieden van diensten aan leden met zich meeneemt, is het gewenst dat een lid van de raad ervaring een financiële achtergrond: 

 • financiële en juridische kennis en ervaring in een vergelijkbare organisatie, bij voorkeur in een toezichthoudende rol; 
 • bekend met financieel risicomanagement; 
 • gedegen financiële kennis en ervaring; 
 • kennis van geldstromen en financieringsvraagstukken in het onderwijsveld is een pré; 
 • inzicht in de risicofactoren van de organisatie; 
 • het kunnen duiden van financiële rapportages en begrotingen. 

Algemene en individuele competenties

Beschikt u over de volgende algemene én individuele competenties? Dan is deze rol mogelijk iets voor u.

 • De leden van de RvC dienen ervaring te hebben bij een toezichthoudend orgaan.
 • De leden van de RvC dienen voldoende maatschappelijke binding te hebben.
 • Bij de samenstelling van de RvC wordt gestreefd naar een diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving; SIVON hecht aan een diverse samenstelling van de RvC.
 • De leden van de RvC zijn deskundigen die in staat zijn toezicht te houden op het functioneren van de coöperatie, te fungeren als klankbord voor het bestuur en verdere invulling te geven aan de taakstelling zoals omschreven in de statuten en het reglement. 
 • De leden van de RvC hebben bewezen competenties, kennis en ervaring op het deskundigheidsgebied waarop zij geworven worden (zie A.1). 
 • De leden van de RvC dienen te beschikken over:
  > het vermogen afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;  
  > het vermogen te allen tijde integer en onafhankelijk te handelen; 
  > algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
  > kennis van wat er van een RvC wordt verwacht en hoe zij hier sturing aan kunnen geven;
  > het vermogen ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek en de maatschappij zelfstandig te volgen;
  > kennis van governance codes en codes van goed bestuur of bereidheid deze kennis eigen te maken. 

Tijdsinvestering en vergoeding 

 • Vergaderingen vinden gemiddeld elke twee maanden plaats. 
 • De tijdsinvestering die gevraagd wordt is 6 dagen per jaar voor de leden van de RvC. 
 • Er is een vergoeding beschikbaar voor de leden van de raad van €5.000.- euro per jaar.

Uitsluitingsgronden

Geen lid van de RvC kunnen zijn:  

 • werknemers in dienst van de coöperatie of van andere rechtspersonen of instellingen waarmee de coöperatie samenwerkt;  
 • personen die deel uitmaken van een bestuur, Raad van Toezicht of vergelijkbaar orgaan van een andere organisatie waarmee belangenverstrengeling bestaat of de schijn van belangenverstrengeling bestaat;  
 • personen die verbonden zijn aan onderwijsorganisaties die geen lid zijn.  
 • bestuurders alsmede voormalige bestuurders van de coöperatie die de afgelopen vier jaren zijn afgetreden;   
 • personen die geen verklaring omtrent het gedrag (VOG) kunnen overleggen.

Binnen SIVON koesteren we diversiteit als een essentieel aspect van ons team. We streven ernaar een inclusieve werkomgeving te creëren en moedigen kandidaten van diverse geslachten, achtergronden en ervaringen aan om te solliciteren. We geloven dat een gevarieerde samenstelling van ons personeel de creativiteit, innovatie en effectiviteit van ons team versterkt.

Reageren

Interesse of vragen? Mail uw brief of vraag naar de bestuurssecretaris Philip Post: p.post@sivon.nl.