Deep Dive

In het project Deep Dive toetst SIVON op dit moment de huidige IBP-status van een negental onderwijsinstellingen binnen het primair en voortgezet onderwijs. Aan de hand van deze resultaten, stelt SIVON samen met het schoolbestuur een verbeterplan op. De bevindingen uit het project en de bijbehorende verbeterplannen dragen bij aan het bieden van centrale dienstverlening voor het gehele primaire en voortgezet onderwijs.

Het project Deep Dive heeft drie doelstellingen: 

  • toetsen mate van informatiebeveiliging aan de hand van het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy Funderend Onderwijs (nulmeting);
  • opstellen van een verbeterplan voor de onderwijsinstelling;
  • analyseren behoefte aan centrale dienstverlening IBP voor het gehele funderend onderwijs.

Samen met de school stel SIVON een verbeterplan op om de informatiebeveiliging naar een hoger niveau te brengen. Aan de hand van het normenkader en de risico-analyse, bepaalt een schoolbestuur samen met SIVON welk onderdeel op dat moment de hoogste prioriteit heeft. Normen die verwijzen naar situaties met het grootste risico en het laagste niveau van beveiliging, krijgen de hoogste prioriteit. Het realiseren van dit verbeterplan is de verantwoordelijkheid van de school. SIVON gebruikt de resultaten van de Deep Dives en verbeterplannen om te zoeken waar de grootste behoeftes voor de gehele onderwijssector.

Het project Deep Dive en de hieruit voortvloeiende dienstverlening maken deel uit van het ondersteuningsaanbod van SIVON binnen het programma Digitaal Veilig Onderwijs en het bijbehorende Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy Funderend Onderwijs.