Advies voorschotbetaling TLN/VanDijk 

SIVON heeft net als vorig jaar gesprekken gevoerd met diverse leveranciers van leermiddelen. Aanleiding hiervoor is het verzoek dat educatieve distributeurs aan scholen doen om een voorschotbetaling te doen over de prognose van de bulkbestelling, die gebaseerd wordt op de leermiddelenlijsten die scholen op 1 mei aanleveren.  

SIVON heeft zich de afgelopen periode ingezet voor een sectorbrede oplossing voor afdekking van eventuele financiële risico’s, die recht doet aan de belangen van de schoolbesturen en bijdraagt aan een stabiele leermiddelenmarkt. Deze oplossing is niet op tijd bereikt voor het komende seizoen. Iedereen heeft het commitment uitgesproken om met elkaar verder te praten om voor volgend jaar wel een sectorbrede oplossing te kunnen implementeren. 

SIVON heeft met de drie educatieve distributeurs afzonderlijk gesprekken gevoerd op basis waarvan SIVON een apart advies voor elk van de drie educatieve distributeurs geeft voor het komende seizoen. Dit advies geldt voor TLN/VanDijk. 

Ons advies 

SIVON geeft scholen die een contract hebben met TLN/Van Dijk een positief advies voor het betalen van een vrijwillig voorschot.  

Als in het contract dat jouw bestuur heeft met TLN/Van Dijk de optie voor een (vrijwillige) voorschotbetaling is opgenomen, dan is het aan jouw bestuur om te beslissen of je deze wilt doen. Ook als je geen voorschotoptie in het contract hebt afgesproken, kan jouw bestuur beslissen dit (vrijwillig) wel te doen.   

In de basis is dit voorschot 50% van de kosten van de prognosebestelling. Let hierbij wel op de afspraken in je contract, deze kunnen anders zijn of er kunnen aanvullende afspraken zijn gemaakt. Bijvoorbeeld een afspraak over een voorschotkorting, tijdstip en de wijze waarop de hoogte van het voorschot wordt berekend. Je hoeft niet van deze afspraken af te wijken. 

Toelichting positief advies voorschot 

Met TLN/Van Dijk is intensief gesproken. Op basis van de inzage die is verstrekt in de financiële rapportages en de financiële faciliteiten en garanties die de aandeelhouder biedt, is SIVON positief over het doen van een vrijwillige voorschotbetaling. Met het voldoen van een voorschot kan TLN/Van Dijk zorgen voor een soepel lopend bestel- en leverproces. 

Waarom een voorschot? 

Het is cruciaal dat leermiddelen tijdig worden geleverd zodat leerlingen en docenten direct na de zomervakantie kunnen starten met de lessen. SIVON, uitgevers en educatieve distributeurs hebben daarom met elkaar gesproken, met als doel dat er afspraken komen om die tijdige levering maximaal te borgen. Het op tijd kunnen bestellen van leermiddelen door distributeurs is een belangrijke stap daarin.    

Er zijn enorme bedragen gemoeid met de zogeheten bulkbestellingen die de distributeurs, voor alle scholen waarmee de educatieve distributeur een contract heeft, bij de uitgevers plaatsen. De educatieve distributeur bestelt de leermiddelen voor de scholen en betaalt deze aan de uitgevers. Deze voorfinanciering is van belang en zorgt ervoor dat de bulkbestelling op tijd besteld en geleverd kan worden.   

Het betalen van een voorschot draagt bij aan het belang voor de scholen, het verbeteren van de leveringszekerheid van de leermiddelen. We dragen daarmee gezamenlijk bij aan de stabiliteit in de keten, doordat educatieve distributeurs en uitgevers beter in staat zijn om tijdig te bestellen. Zij hebben dan voldoende middelen om hun leveranciers te betalen en kunnen eerder in het jaar grotere bestellingen doen. Hierdoor kunnen leermiddelen eerder geproduceerd worden.  

Voor scholen is van belang dat zij-wanneer zij de voorschotbetaling doen- geen grote financiële risico’s lopen. Daarom is intensief gesproken met elk van de educatieve dienstverleners. Als eerste heeft SIVON zich ingezet voor een sectorbrede oplossing voor eventuele financiële risico’s. Deze oplossing is niet op tijd bereikt. 

Servicefee  

Naast de factuur voor een voorschotbetaling, verzoekt TLN/Van Dijk je om de servicefee die je betaalt voor de ondersteuning en dienstverlening te voldoen. Dit geldt uiteraard alleen voor scholen, die een servicefee in hun contract hebben afgesproken. Tot voor kort werd deze servicefee gefactureerd na de zomer.  

De educatieve distributeurs voeren in het leverseizoen, van mei tot en met augustus, de meeste werkzaamheden uit en in die periode worden dan ook de meeste kosten gemaakt. Denk aan kosten voor inhuur van uitzendkrachten en het ondersteunen bij het opstellen van leermiddelenlijsten. Daarom factureert TLN/Van Dijk deze servicefee, net als vorig jaar, eerder.  

Er zijn in de meeste contracten geen specifieke afspraken opgenomen over het moment van factureren van de servicefee. Het is de beslissing van jouw schoolbestuur om de servicefee eerder te betalen.  

Ook ten aanzien van het eerder betalen van de servicefee geeft SIVON de besturen met een TLN/Van Dijk-contract een positief advies. 

Leermiddelenketen vo in de toekomst  

Voor het schooljaar 24-25 is opnieuw per leverancier een advies gegeven op de voorschotbetalingen. Gezien de sterk veranderende leermiddelenmarkt is een sectorbrede oplossing en een ander inkoop- en levermodel in onze beleving noodzakelijk. Liefst voor het schooljaar 25-26 willen we een oplossing bereiken die voor langere tijd leveringszekerheid en financiële zekerheid biedt aan de scholen. Dat vraagt wel dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen om tot een duurzame oplossing te komen, waarin het onderwijs centraal staat.