terug

Tweede Kamerleden onderschrijven belang SIVON

Op dinsdag 7 februari stemden leden van de Tweede Kamer over een aantal moties die een week eerder waren ingediend tijdens het tweeminutendebat ‘Digitalisering in het onderwijs’. De moties – waarvan de belangrijkste op de steun van het overgrote deel van de kamer kon rekenen – tonen aan dat het politieke vertrouwen in een sterke ICT-coöperatie voor het funderend onderwijs groot is. SIVON heeft sinds haar oprichting meermaals aangetoond van meerwaarde te zijn als het gaat om digitalisering, informatiebeveiliging & privacy en het gezamenlijk optrekken binnen de leermiddelenmarkt. Ook de aankomende jaren verdedigt zij de belangen van het funderend onderwijs en helpt zij schoolbesturen om hun digitale onderwijs veiliger en toekomstbestendiger te maken. Dat doet zij uiteraard in nauwe samenwerking met Kennisnet, de onderwijsraden en de markt.

Een kort overzicht van de verschillende moties:

  • de motie-El Yassini/Van Baarle (VVD/Denk) over ‘een plan om instellingen van primair en voortgezet onderwijs veel beter te laten aansluiten bij SIVON’ is aangenomen. Tegen waren slechts: JA21, FvD en PVV;.
  • El Yassini heeft verzocht om zijn motie over ‘po- en vo-scholen verplichten om een hack of cyberaanval te melden bij het ministerie van OCW’ aan te houden. Dit betekent dat deze niet in stemming wordt gebracht, omdat de bewindspersoon eerst meer informatie aan de Kamer zal geven;
  • de motie-El Yassini over ‘mbo-scholen verplichten de stand van zaken met betrekking tot cyberveiligheid op te nemen in hun jaarverslag’ is tijdens het debat van vorige week al aangehouden; 
  • de motie-Van Baarle over het ‘pleiten voor ontwikkeling van op publieke waarden gestoelde Europese alternatieven voor onderwijsproducten en -diensten van big tech’ is overgenomen;
  • de motie-De Hoop c.s. over ‘in kaart brengen welke voorzieningen gemeenten hebben om kinderen waarvan de ouders onder 120% van het wettelijk bestaansminimum verdienen van digitale lesmiddelen te voorzien’ is tijdens het debat overgenomen.
  • de motie-Bisschop over het ‘verkennen op welke wijze de nadelen van het licentie-foliosysteem verholpen kunnen worden’ is overgenomen tijdens het debat.