terug

NYT kopt: “How the Netherlands is Taming Big Tech”

Op 18 januari publiceerde het Amerikaanse dagblad de New York Times een uitgebreid online artikel over de onderhandelingen die SLM Rijk, SURF en SIVON de afgelopen tijd namens het onderwijs voerden met techgiganten als Google, Microsoft en Zoom. In Amerika kijkt men met verbazing én bewondering toe hoe het kleine Nederland de leiding neemt in de internationale queeste om het digitale onderwijs veiliger te maken.

Senior reporter Natasha Singer ging voor haar verhaal in de New York Times onder andere in gesprek met privacy-expert Job Vos. Vos is verbonden aan SIVON en samen met collega-experts van SLM Rijk en SURF vanaf het prille begin betrokken bij de onderhandelingen met Google. Volgens hem is het simpel: je zorgt als school voor een veilig gebouw en leer- en werkklimaat, waarom dan niet voor een veilige digitale infrastructuur? 

“We hebben Google uitgelegd dat schoolbesturen een zorgplicht hebben en dat ze controle moeten houden over de persoonlijke gegevens van leerlingen. Die data kan en mag simpelweg niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt”, aldus Vos.

Job Vos, privacy-expert SIVON

Het artikel van de New York Times is (tegen betaling) online te lezen en verschijnt vermoedelijk op 19 of 20 januari in print. 

Achtergrond onderhandelingen met Google 

In juli 2021 spraken SURF en SIVON namens het onderwijsveld met Google een pakket maatregelen af om de hoge privacy risico’s in delen van hun software weg te nemen. Het gaat hierbij om het gebruik van Workspace for Education (voorheen G Suite for Education). Onderwijsinstellingen gebruiken deze producten en mogen dus verwachten dat hoge eisen worden gesteld aan de privacy van gebruikers. SURF en SIVON geven aan dat het voor Google Workspace for Education om een uitgebreide set contractuele, organisatorische en technische maatregelen gaat. Deze maatregelen zijn erop gericht om alle geïdentificeerde hoge privacy risico’s in voldoende mate weg te nemen.  

Google levert maatregelen op tijd aan  

Google heeft voor de afgesproken termijn van 31 december 2022 maatregelen aangeleverd voor de eerder geconstateerde privacy risico’s binnen hun product Google Workspace for Education. SIVON, SURF en het Strategisch Leveranciersmanagement Rijk (SLM-Rijk) hebben de afgelopen maanden, mede op verzoek van de PO- en VO-raad en in het belang van het funderend onderwijs, stevige gesprekken gevoerd met Google. Alle partijen zijn verheugd dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen en de afgesproken aanlevertermijn is gehaald. 

Wat betekent dit voor scholen?  

Met het bereiken van deze mijlpaal is een volgende belangrijke stap gezet naar veilig gebruik van Google Workspace for Education. SIVON, SURF en SLM-Rijk buigen zich op dit moment, met hulp van externe professionals waaronder de Privacy Company, over de door Google aangeleverde informatie. De samenwerkende partijen kijken zorgvuldig naar de voorgestelde oplossingen en komen in februari met een update.

Het is belangrijk dat scholen veilig gebruik kunnen blijven maken van Google Workspace for Education. Daar blijven SIVON, SURF en SLM-Rijk zich voor inzetten, onder andere door in gesprek te blijven met Google en erop toe te zien dat zij zich aan gemaakte afspraken houdt. Uiteraard zijn schoolbestuurders eindverantwoordelijk voor een veilig gebruik; zij dienen de aangedragen adviezen zo goed mogelijk op te volgen en zich te informeren over de laatste stand van zaken. 

Meer weten over onderwijs en ict? En de rol die SIVON als belangenbehartiger van het funderend onderwijs speelt in deze dynamische wereld? Lees meer op sivon.nl